Loài Người (11): Thảo Luận về Linh Hồn và Sự Chết Đời Đời

2,651 views

Vào ngày 1.6.2013, tôi nhận được email của một tín hữu, nội dung là các lý luận nhằm bài bác tín lý “linh hồn tồn tại ngoài thân thể xác thịt” và bài bác tín lý “những người không thuộc về Chúa sẽ chịu khổ đời đời trong hỏa ngục.” Những gì được trình bày trong email hoàn toàn giống với các tà thuyết của Giáo Hội Cơ-đốc Phục Lâm (Seventh Day Adventist).

Tôi cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho người tín hữu này về lẽ thật của Thánh Kinh, và xin Chúa giúp cho tôi được ơn trong sự trình bày một bài biện giáo về hai tín lý nêu trên. Tôi cũng cầu nguyện xin Đức Thánh Linh dùng bài biện giáo này để giúp cho những thành viên của Giáo Hội Cơ-đốc Phục Lâm, và những thành viên của các giáo hội, giáo phái ra từ Giáo Hội Cơ-đốc Phục Lâm như Giáo Hội Chứng Nhân Giê-hô-va (Jehovah’s Witnesses), Giáo Hội Hội Thánh Toàn Cầu của Đức Chúa Trời (Worldwide Church of God), v.v. được hiểu biết lẽ thật của hai tín lý nêu trên.

Đọc Tiếp →

Share This:

Comments are closed.