Các Ngày Lễ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu

2,870 views

Xin bấm vào nối mạng dưới đây để đọc:

Chú Giải Cô-lô-se 2:16-23

Share This:

Comments are closed.