383 views

Nghe MP3 Bài Giảng Mới Mỗi Tuần

Đây là trang cập nhật mp3 bài giảng mỗi tuần vào mỗi ngày Thứ Hai. Xin bấm vào nút “play” ► trong các hình dưới đây, để nghe và bấm vào các nối mạng để đọc bài giảng viết và tải xuống các pdf bài viết hoặc mp3 âm thanh bài giảng.

25/03/2017 Chú Giải Cô-lô-se 3:12-17
Nếp Sống Mới với Tình Yêu Trong Đấng Christ
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-co-lo-se-3_12-17/

25/03/2017 Bài Giảng Dành Cho Thiếu Nhi
Sự Nói Dối
http://www.thieunhi.timhieuthanhkinh.net/su-noi-doi/

Đọc Tiếp →

Share This:

215 views

Sự Thực Hữu của Chúng Ta

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Sự Thực Hữu của Chúng Ta

  • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta cơ hội được bước vào năm 2017. Đối với chúng ta là những con dân của Thiên Chúa, chúng ta nên xem những ngày đầu của một năm mới là cơ hội tốt và thích hợp, để chúng ta suy ngẫm đến công trình sáng tạo tuyệt vời của Thiên Chúa và nhất là suy ngẫm về sự thực hữu lạ lùng của chúng ta.

Sự thực hữu của mỗi người, ngoại trừ con người xác thịt của Đức Chúa Jesus, đều bắt đầu từ khi Thiên Chúa dựng nên A-đam. Nói cách khác, khi Thiên Chúa dựng nên A-đam thì Ngài đã dựng nên toàn thể loài người trong A-đam. Thánh Kinh xác nhận lẽ thật ấy. Hê-bơ-rơ 7:9-10 cho biết, cháu đời thứ tư của Áp-ra-ham, là Lê-vi, đã thực hữu cùng Áp-ra-ham và dự phần trong việc đóng một phần mười của cải cho Thầy Tế Lễ Mên-chi-xê-đéc, là việc xảy ra hàng trăm năm trước khi Lê-vi được sinh ra trong thế gian:

Lại có thể nói rằng Lê-vi là kẻ thu lấy một phần mười đó, chính mình người cũng bởi Áp-ra-ham mà đóng một phần mười; vì Lê-vi vẫn còn ở bên trong hông của tổ phụ khi Mên-chi-xê-đéc gặp người.”

Share This:

752 views

Lễ Bánh Không Men

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Lễ Bánh Không Men

Lễ Bánh Không Men là lễ thứ nhì trong bảy kỳ lễ hội của Thiên Chúa, tiếp liền theo Lễ Vượt Qua, nhằm ngày 15 tháng Ni-san, theo lịch Thiên Chúa ban hành cho dân I-sơ-ra-ên. Lễ Bánh Không Men bắt đầu từ sau khi mặt trời lặn của ngày 14 cho đến khi mặt trời lặn của ngày 21.

Nguồn Gốc:

Lễ Bánh Không Men do chính Thiên Chúa thiết lập và chỉ định cho dân I-sơ-ra-ên phải vâng giữ. Chi tiết về sự giữ Lễ Bánh Không Men được Thiên Chúa phán truyền cho Môi-se và A-rôn cùng lúc với mệnh lệnh về việc giữ Lễ Vượt Qua, được ghi lại trong Xuất Ê-díp-tô Ký 12:15-20. Sau khi dân I-sơ-ra-ên ra khỏi Ê-díp-tô, thì Thiên Chúa phán truyền cho Môi-se về việc phải dâng các của lễ trong bảy ngày Lễ Bánh Không Men, được chép trong Dân Số Ký 28:19-25.

Đọc Tiếp →

Share This:

1,134 views

Lễ Vượt Qua

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Lễ Vượt Qua

Trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa định ra bảy kỳ lễ hội và truyền cho con dân của Ngài phải vâng giữ, như đã được liệt kê theo thứ tự trong Lê-vi Ký 23 [1]. Bảy kỳ lễ hội ấy làm hình bóng cho những việc mà Đức Chúa Jesus Christ sẽ làm ra cho nhân loại trong thời Tân Ước.

Con dân Chúa trong thời Tân Ước không còn bị buộc phải giữ bảy kỳ lễ hội của Thiên Chúa như con dân Chúa trong thời Cựu Ước, vì Đức Chúa Jesus Christ đã đến. Khi hình thật đã đến thì hình bóng không còn cần thiết nữa.

Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em về sự ăn hay sự uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ, hoặc của một ngày mặt trăng mới, hoặc của những ngày Sa-bát; ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ.” (Cô-lô-se 2:16-17) [2].

Tuy nhiên, con dân Chúa trong thời Tân Ước vẫn có thể giữ các ngày lễ ấy, để kỷ niệm những sự Đức Chúa Jesus Christ làm ra cho loài người, miễn là không xem đó như điều kiện để được cứu. Trong thời Vương Quốc Ngàn Năm, muôn dân trên đất sẽ cùng nhau kỷ niệm bảy kỳ lễ hội này cùng các nghi thức dâng sinh tế, để suy nghiệm về ơn cứu rỗi của Thiên Chúa cùng các ơn phước Thiên Chúa ban cho những ai tin nhận sự cứu rỗi của Ngài (Ê-xê-chi-ên 44:24).

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Lễ Vượt Qua.

Đọc Tiếp →

Share This:

2,462 views

Báp-tem vào Trong Danh của Ba Ngôi Thiên Chúa

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTgwNjA2XzRreDFs

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDg2NDQ0X0VKbTNv

Phần âm thanh của lời chứng này được xếp trong Giải Kinh
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/112_giaikinh

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Đọc Tiếp →

Share This:

3,790 views

Hội Thánh – Phần 18: Môn Đồ Hóa Muôn Dân

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 

Công tác khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Chúa là bổn phận của mỗi môn đồ. Công tác ấy nằm trong lệnh truyền sau đây của Đức Chúa Jesus Christ:

“Đức Chúa Jesus đến gần, phán với các môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi khiến cho muôn dân trở nên môn đồ Ta Hãy báp-tem họ vào trong danh của Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. A-men!” (Ma-thi-ơ 28:18-20).

Công tác khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Chúa bao gồm ba bước, và bắt đầu bởi sự giảng Tin Lành cho người chưa biết Chúa. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa, mục đích, và cách thức rao giảng Tin Lành. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu hai bước còn lại. Đó là: Báp-tem những người tin nhận Tin Lành vào trong danh của Thiên Chúa; và dạy cho họ tất cả những điều Chúa đã truyền cho chúng ta.

Báp-tem Tân Tín Hữu vào Trong Danh của Thiên Chúa

Trong chương nói về Lễ Báp-tem chúng ta đã tìm hiểu các chi tiết liên quan đến Lễ Báp-tem. Trong chương này, chúng ta chỉ tóm lược các nét chính dưới đây:

Đọc Tiếp →

Share This:

5,281 views

Hội Thánh – Phần 17: Giảng Tin Lành

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 

Là con dân Chúa, không ai không biết mấy câu Thánh Kinh sau đây:

“Đức Chúa Jesus đến gần, phán với các môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi khiến cho muôn dân trở nên môn đồ Ta Hãy báp-tem họ vào trong danh của Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. A-men!” (Ma-thi-ơ 28:18-20).

“Ngài phán với các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu báp-tem, sẽ được cứu rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị hình phạt” (Mác 16:15-16).

Thế nhưng, làm thế nào để khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Chúa? Và giảng Tin Lành như thế nào?

Đọc Tiếp →

Share This:

4,493 views

Hội Thánh – Phần 16: Các Lễ Nghi Khác

Bài ghi âm có nhiều chi tiết và thí dụ hơn bài viết.
Mỗi con dân Chúa nên dành thời gian nghe ít nhất là 27 phút đầu tiên của bài giảng này, để phân biệt: Sa-bát thuộc thể với Sa-bát thuộc linh và Sa-bát đời đời của thân thể phục sinh. Xin quý vị hãy nghe 27 phút đầu tiên của bài giảng này với lòng khao khát tìm kiếm lẽ thật. Lẽ thật của Lời Chúa sẽ làm thay đổi nếp sống Đạo của quý vị.

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 

Ngoài ba lễ nghi do Chúa truyền cho con dân Chúa: Lễ Sa-bát Ngày Thứ Bảy, Lễ Tiệc Thánh, và Lễ Báp-tem, thì Hội Thánh cũng có thể kỷ niệm bảy kỳ lễ hội của Thiên Chúa, như đã được ghi chép trong Lê-vi Ký 23.

Sự kỷ niệm bảy kỳ lễ hội của Thiên Chúa giúp cho con dân Chúa nhớ đến những gì Ngài đã và đang làm cho Hội Thánh; những gì Ngài sẽ làm cho con dân Chúa trong các thời kỳ sau khi Hội Thánh được Chúa đem ra khỏi thế gian.

Hội Thánh không cần phải giữ bảy kỳ lễ hội này, vì những ý nghĩa bóng của bảy kỳ lễ hội ứng dụng cho Hội Thánh đã được Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành:

“Vì vậy, chớ để ai phán xét anh em về sự ăn hay sự uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ, hoặc của một ngày mặt trăng mới, hoặc của những ngày Sa-bát; ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ” (Cô-lô-se 2:16-17).

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phân biệt những ngày Sa-bát trong thời Cựu Ước làm bóng cho các việc sẽ tới là những ngày Sa-bát của các kỳ lễ hội, chứ không phải là “Ngày Sa-bát Thứ Bảy.” Vì ngày Sa-bát Thứ Bảy là ngày được Đức Chúa Trời vì loài người mà dựng nên, để cho loài người được nghỉ ngơi thể xác, sau sáu ngày lao động. Ngày Sa-bát Thứ Bảy là một sự sáng tạo của Đức Chúa Trời và không hề làm bóng cho một sự gì trong Đấng Christ cả. Mệnh lệnh giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy là một trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời. Mà Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời là nền tảng của một đời sống thánh khiết, vâng phục Chúa, chứ Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời không là bóng cho một sự gì cả. Khi Đức Chúa Con nhập thế làm người, Ngài cũng vâng giữ trọn vẹn Mười Điều Răn.

Đọc Tiếp →

Share This:

7,534 views

Hội Thánh – Phần 15: Lễ Báp-tem

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 

Lễ Báp-tem là lễ nghi thứ ba và là lễ nghi sau cùng được Chúa ban truyền cho Hội Thánh phải vâng giữ (Ma-thi-ơ 28:19-20). Lễ Báp-tem được các giáo hội gọi bằng nhiều tên khác nhau, như: Lễ Rửa, Lễ Rửa Tội, Lễ Tẩy, Lễ Thanh Tẩy, Lễ Trầm Mình, Lễ Thủy Trầm… Tuy nhiên, không một cách gọi nào là đúng với ý nghĩa của Lễ Báp-tem. Vì thế, chúng ta nên giữ nguyên cách phiên âm của từ ngữ Hy-lạp “βάπτισμα” là “báp-tem,” [1], và giải thích rõ cho những người mới tin nhận Chúa biết ý nghĩ của Lễ Báp-tem, trước khi làm báp-tem cho họ.

Từ ngữ “βάπτισμα” /báp-tem (báp-tít-ma)/ trong nguyên ngữ Hy-lạp có nghĩa đen là nhúng chìm. Từ ngữ này được dùng để nói đến sự bị đắm chìm trong nghịch cảnh, trong khổ nạn, trong sự chết (Lu-ca 12:50; Rô-ma 6:3); hoặc được dùng để gọi nghi thức nhúng chìm hoàn toàn trong nước của một người thật lòng tin nhận sự cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Từ ngữ này hoàn toàn không liên quan gì đến sự rửa, nhất là không liên quan gì đến sự rửa tội. Bởi vì, sự rửa tội được thực hiện bởi máu của Đức Chúa Jesus Christ:

“Đấng yêu thương chúng ta: đã rửa sạch tội lỗi chúng ta trong máu Ngài, đã lập chúng ta làm những vua và những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời Ngài và Cha Ngài – Nguyện sự vinh quang và quyền thế thuộc về Ngài cho đến đời đời. A-men!” (Khải Huyền 1:6).

Từ ngữ “βαπτισμός” /báp-tít-mác/ mới có nghĩa là rửa sạch bởi nước, dùng cho các nghi thức thanh tẩy theo luật pháp của Môi-se [2]. Cả hai từ ngữ báp-tem và báp-tít-mác đều ra từ động từ gốc “βαπτίζω” /báp-tí-dồ/ có nghĩa là nhúng chìm vào trong một chất lõng, như: nước, rượu, dầu, thuốc nhuộm… [3].

Đọc Tiếp →

Share This:

4,583 views

Hội Thánh – Phần 14: Lễ Tiệc Thánh

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 

Từ ngữ “Tiệc Thánh” không có trong Thánh Kinh. Hội Thánh của Chúa trong các dân tộc khác cũng không dùng từ ngữ “Tiệc Thánh” để gọi sự kiện: con dân Chúa cùng nhau ăn bánh không men và uống nước nho để nhớ đến Đức Chúa Jesus Christ. Trong tiếng Anh thì gọi là “Bữa Ăn Tối của Chúa” (The Lord’s Supper), dựa vào I Cô-rinh-tô 11:20:

“Vậy, khi anh em nhóm nhau lại một chỗ, ấy chẳng còn phải là bữa ăn tối của Chúa mà anh em ăn” (I Cô-rinh-tô 11:20).

Hoặc “Sự Thông Công Thánh” (The Holy Communion), dựa vào chữ thông công (communion) trong I Cô-rinh-tô 10:16:

“Cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước, há chẳng phải là thông với máu của Đấng Christ sao? Cái bánh mà chúng ta bẻ, há chẳng phải là thông với thân thể của Đấng Christ sao” (I Cô-rinh-tô 10:16)

Chữ “thông” hoặc “thông công” được dịch từ chữ “κοινωνία,” của tiếng Hy-lạp, G2842, phiên âm tiếng Việt là /koi-nô-ní-a/ [1]. Chữ này có nghĩa là: sự kết hợp và dự phần trong mọi sự với một ai đó.

Đọc Tiếp →

Share This: