1,556 views

Nghe MP3 Bài Giảng Mới Mỗi Tuần (2018)

Đây là trang cập nhật mp3 bài giảng mỗi tuần vào mỗi ngày Thứ Hai. Xin bấm vào nút “play” ► trong các hình dưới đây, để nghe và bấm vào các nối mạng để đọc bài giảng viết và tải xuống các pdf bài viết hoặc mp3 âm thanh bài giảng.

10/11/2018 Chú Giải Nhã Ca 7:10-8:4
Tình Yêu Không Thay Đổi

Đọc Bài Giảng: 
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-nha-ca-7_10-08_04/

Đọc Tiếp →

Share This:

16,539 views

Các Giao Ước của Đức Chúa Trời

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các Giao Ước của Đức Chúa Trời

I. Dẫn Nhập

Đức tin của Cơ-đốc nhân được xây dựng trên Lời của Đức Chúa Trời, là Thánh Kinh, do các tiên tri của Đức Chúa Trời cùng các sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ rao giảng và ghi chép lại. Điều đó được chính Lời của Chúa khẳng định trong Thánh Kinh, thư Ê-phê-sô 2:20:

“…đã được xây dựng trên nền tảng của các sứ đồ và các tiên tri. Chính Đức Chúa Jesus Christ là đá góc nhà.”

Nội dung của Thánh Kinh là sự bày tỏ về Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài dành cho loài người qua các giao ước do chính Ngài lập nên với loài người. Những tiên tri của Đức Chúa Trời thời Cựu Ước (Giao Ước Cũ) ghi lại các giao ước của Đức Chúa Trời lập nên với loài người trong từng giai đoạn lịch sử, trước khi Đấng Christ đến thế gian, là những giao ước làm nền tảng và hình bóng cho giao ước cuối cùng, còn gọi là Giao Ước Mới (Tân Ước), do Đức Chúa Jesus Christ làm trung bảo (người đứng giữa hai bên kết ước làm bảo lãnh cho sự thi hành giao ước) và thi hành. Các sứ đồ ghi lại và giải thích ý nghĩa, kết quả của Giao Ước Mới.

Đọc Tiếp →

Share This:

1,744 views

Ngày Sinh của Đức Chúa Jesus

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Ngày Sinh của Đức Chúa Jesus
(Có Hiệu Đính và Bổ Sung)

  • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Thánh Kinh không hề ghi lại chính xác ngày sinh của Đức Chúa Jesus. Hội Thánh lúc ban đầu, trong suốt hơn 300 năm không hề kỷ niệm sự giáng sinh của Đức Chúa Jesus.

Theo sử liệu thì vào năm 274, tiết đông chí (thời điểm giữa mùa đông, là lúc duy nhất ngày ngắn nhất và đêm dài nhất trong năm) rơi vào ngày 25 tháng 12, và hoàng đế La-mã thời bấy giờ tuyên bố đó là ngày sinh của Thần Mặt Trời Bất Khuất. Kể từ đó, dân La-mã kỷ niệm sinh nhật của Thần Mặt Trời vào ngày 25 tháng 12. Cũng theo sử liệu, lễ mừng sinh nhật của Đức Chúa Jesus lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 năm 336, dưới thời Hoàng Đế Công-tăng-tinh (Constantine), vị hoàng đế La-mã đầu tiên xưng nhận mình là môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ. Đến năm 350, Giáo Hoàng Giu-li-út Đệ Nhất (Julius I) chỉ thị cho Giáo Hội Công Giáo phải tổ chức “Lễ Sinh Nhật Đấng Christ” vào ngày 25 tháng 12 hàng năm. Kể từ đó, ngày 25 tháng 12 chính thức trở thành ngày sinh của Đức Chúa Jesus trong Giáo Hội Công Giáo, được lưu truyền sang các Giáo Hội Tin Lành, và ngày nay được cả thế giới chấp nhận. Tuy nhiên, chắc chắn là Đức Chúa Jesus không hề được sinh ra vào ngày 25 tháng 12 [1], [2]. Đọc Tiếp →

Share This:

1,446 views

Thời Điểm của Lễ Phục Sinh và Lễ Ngũ Tuần

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Thời Điểm của Lễ Phục Sinh và Lễ Ngũ Tuần

  • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Lễ Phục Sinh và Lễ Ngũ Tuần thường được các giáo hội trong Cơ-đốc Giáo cử hành vào các ngày Thứ Nhất trong tuần lễ, tức Chủ Nhật, để kỷ niệm sự phục sinh của Đức Chúa Jesus Christ và sự giáng lâm của Đấng Thần Linh trong ngày Hội Thánh được thành lập. Tuy nhiên, sự quy định thời điểm của hai lễ này như vậy là hoàn toàn không đúng với Thánh Kinh.

Theo Thánh Kinh, Đức Chúa Jesus Christ chịu chết vào ngày Lễ Vượt Qua, chiều ngày 14 tháng 1 theo Lịch Do-thái. Sau ba ngày ba đêm, Ngài đã sống lại chiều ngày 17 tháng 1 theo Lịch Do-thái. Lịch Do-thái là lịch do Thiên Chúa ban cho dân I-sơ-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-2). Theo Thánh Kinh, Lễ Ngũ Tuần nhằm ngày thứ 50, kể từ ngày sau ngày Sa-bát thứ nhất của Lễ Bánh Không Men (Lê-vi Ký 23:15-21), và vì thế, nhằm ngày 6 tháng 3 theo Lịch Do-thái (tháng 1 có 30 ngày và tháng 2 có 29 ngày). Vì thế, ngày Chúa phục sinh và ngày Lễ Ngũ Tuần không phải lúc nào cũng rơi vào Chủ Nhật.

Năm 325, qua công đồng lần thứ nhất tại Nai-xi-a (Nicaea), Giáo Hội Công Giáo ra sắc lệnh cho toàn giáo hội kỷ niệm Chúa chịu thương khó vào ngày Thứ Sáu và kỷ niệm Chúa phục sinh vào Chủ Nhật liền sau ngày trăng tròn, theo sau tiết xuân phân [1]. Tiết xuân phân, là ngày mặt trời ở gần xích đạo nhất, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc với xích đạo, chia đều khoảng thời gian ngày và đêm tại xích đạo, khiến cho ngày và đêm dài bằng nhau. Tiết xuân phân bắt đầu mùa xuân ở bắc bán cầu nhưng ở Á Đông là giữa mùa xuân. Tiết xuân phân rơi vào ngày 19, 20 hoặc 21 tháng 3 Dương Lịch (Gregorian Calendar).

Share This:

1,030 views

Sự Thực Hữu của Chúng Ta

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Sự Thực Hữu của Chúng Ta

  • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta cơ hội được bước vào năm 2017. Đối với chúng ta là những con dân của Thiên Chúa, chúng ta nên xem những ngày đầu của một năm mới là cơ hội tốt và thích hợp, để chúng ta suy ngẫm đến công trình sáng tạo tuyệt vời của Thiên Chúa và nhất là suy ngẫm về sự thực hữu lạ lùng của chúng ta.

Sự thực hữu của mỗi người, ngoại trừ con người xác thịt của Đức Chúa Jesus, đều bắt đầu từ khi Thiên Chúa dựng nên A-đam. Nói cách khác, khi Thiên Chúa dựng nên A-đam thì Ngài đã dựng nên toàn thể loài người trong A-đam. Thánh Kinh xác nhận lẽ thật ấy. Hê-bơ-rơ 7:9-10 cho biết, cháu đời thứ tư của Áp-ra-ham, là Lê-vi, đã thực hữu cùng Áp-ra-ham và dự phần trong việc đóng một phần mười của cải cho Thầy Tế Lễ Mên-chi-xê-đéc, là việc xảy ra hàng trăm năm trước khi Lê-vi được sinh ra trong thế gian:

Lại có thể nói rằng Lê-vi là kẻ thu lấy một phần mười đó, chính mình người cũng bởi Áp-ra-ham mà đóng một phần mười; vì Lê-vi vẫn còn ở bên trong hông của tổ phụ khi Mên-chi-xê-đéc gặp người.”

Share This:

1,772 views

Lễ Bánh Không Men

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Lễ Bánh Không Men

Lễ Bánh Không Men là lễ thứ nhì trong bảy kỳ lễ hội của Thiên Chúa, tiếp liền theo Lễ Vượt Qua, nhằm ngày 15 tháng Ni-san, theo lịch Thiên Chúa ban hành cho dân I-sơ-ra-ên. Lễ Bánh Không Men bắt đầu từ sau khi mặt trời lặn của ngày 14 cho đến khi mặt trời lặn của ngày 21.

Nguồn Gốc:

Lễ Bánh Không Men do chính Thiên Chúa thiết lập và chỉ định cho dân I-sơ-ra-ên phải vâng giữ. Chi tiết về sự giữ Lễ Bánh Không Men được Thiên Chúa phán truyền cho Môi-se và A-rôn cùng lúc với mệnh lệnh về việc giữ Lễ Vượt Qua, được ghi lại trong Xuất Ê-díp-tô Ký 12:15-20. Sau khi dân I-sơ-ra-ên ra khỏi Ê-díp-tô, thì Thiên Chúa phán truyền cho Môi-se về việc phải dâng các của lễ trong bảy ngày Lễ Bánh Không Men, được chép trong Dân Số Ký 28:19-25.

Đọc Tiếp →

Share This:

3,116 views

Lễ Vượt Qua

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Lễ Vượt Qua

Trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa định ra bảy kỳ lễ hội và truyền cho con dân của Ngài phải vâng giữ, như đã được liệt kê theo thứ tự trong Lê-vi Ký 23 [1]. Bảy kỳ lễ hội ấy làm hình bóng cho những việc mà Đức Chúa Jesus Christ sẽ làm ra cho nhân loại trong thời Tân Ước.

Con dân Chúa trong thời Tân Ước không còn bị buộc phải giữ bảy kỳ lễ hội của Thiên Chúa như con dân Chúa trong thời Cựu Ước, vì Đức Chúa Jesus Christ đã đến. Khi hình thật đã đến thì hình bóng không còn cần thiết nữa.

Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em về sự ăn hay sự uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ, hoặc của một ngày mặt trăng mới, hoặc của những ngày Sa-bát; ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ.” (Cô-lô-se 2:16-17) [2].

Tuy nhiên, con dân Chúa trong thời Tân Ước vẫn có thể giữ các ngày lễ ấy, để kỷ niệm những sự Đức Chúa Jesus Christ làm ra cho loài người, miễn là không xem đó như điều kiện để được cứu. Trong thời Vương Quốc Ngàn Năm, muôn dân trên đất sẽ cùng nhau kỷ niệm bảy kỳ lễ hội này cùng các nghi thức dâng sinh tế, để suy nghiệm về ơn cứu rỗi của Thiên Chúa cùng các ơn phước Thiên Chúa ban cho những ai tin nhận sự cứu rỗi của Ngài (Ê-xê-chi-ên 44:24).

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Lễ Vượt Qua.

Đọc Tiếp →

Share This:

5,692 views

Báp-tem vào Trong Danh của Ba Ngôi Thiên Chúa

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTgwNjA2XzRreDFs

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDg2NDQ0X0VKbTNv

Phần âm thanh của lời chứng này được xếp trong Giải Kinh
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/112_giaikinh

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Đọc Tiếp →

Share This:

4,620 views

Hội Thánh – Phần 18: Môn Đồ Hóa Muôn Dân

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 

Công tác khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Chúa là bổn phận của mỗi môn đồ. Công tác ấy nằm trong lệnh truyền sau đây của Đức Chúa Jesus Christ:

“Đức Chúa Jesus đến gần, phán với các môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi khiến cho muôn dân trở nên môn đồ Ta Hãy báp-tem họ vào trong danh của Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. A-men!” (Ma-thi-ơ 28:18-20).

Công tác khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Chúa bao gồm ba bước, và bắt đầu bởi sự giảng Tin Lành cho người chưa biết Chúa. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa, mục đích, và cách thức rao giảng Tin Lành. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu hai bước còn lại. Đó là: Báp-tem những người tin nhận Tin Lành vào trong danh của Thiên Chúa; và dạy cho họ tất cả những điều Chúa đã truyền cho chúng ta.

Báp-tem Tân Tín Hữu vào Trong Danh của Thiên Chúa

Trong chương nói về Lễ Báp-tem chúng ta đã tìm hiểu các chi tiết liên quan đến Lễ Báp-tem. Trong chương này, chúng ta chỉ tóm lược các nét chính dưới đây:

Đọc Tiếp →

Share This:

7,344 views

Hội Thánh – Phần 17: Giảng Tin Lành

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 

Là con dân Chúa, không ai không biết mấy câu Thánh Kinh sau đây:

“Đức Chúa Jesus đến gần, phán với các môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi khiến cho muôn dân trở nên môn đồ Ta Hãy báp-tem họ vào trong danh của Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. A-men!” (Ma-thi-ơ 28:18-20).

“Ngài phán với các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu báp-tem, sẽ được cứu rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị hình phạt” (Mác 16:15-16).

Thế nhưng, làm thế nào để khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Chúa? Và giảng Tin Lành như thế nào?

Đọc Tiếp →

Share This: